Чечектер ортээн бербээн

Широта/Долгота 51.887258, 94.458005

Бистин Кара-Хаак суурнун часкыы уеде рассада тарып турар улузундан бо 2016 чылдын май эгезинде 50000,00 туннуг акшага янзы-буру чечектер рассадазын чеген турган. Ол орени Дальний Кааа-Хемде школа-интернаттын ажылчыны Люда « Ашканарны дораан шилчидиптер » бис дээш мегелеп каан, мынчага дээр толевээн. Айтырарга «Келир айда шилчидер азы ашкаландырыышкын чок» дээш утказы чок состер биле бодуун суур улузун мегелээш турарлар. Чербинин чагыргазы эрткен 2015 чылда сентябрь 26-да Кызыл кожууннун праздниги дээш 3500 акшага гладиоллустар чээп алгаш олчаан орезин толевээн. Таварышкаш айтырарга ол орезин уттупкан болган. Кара-Хаак улузу колдуунда ажыл чок, рассада ногаа биле амдырыап чоруур. Оларнын ынчаар мегелеп каарга Кызыл кожуун безин дузалажырын бодавас. Чону биле дорт харылзаа тутпайн чыткаш анаа-ла телевизорга «Хогжулде» дугайында меге чугааларын хоореткеш туруп бээрлер.Херек кырында шак-ла ынчаар мегелеткен улус Кара-Хаакта хой. Зинина Лориса эрткен чылын чечектерин ТВЦ-де букет садып турар отделге 2 партия розаларын дужаапкаш мынчага дээр чангыс копеек-даа ап чадап каан.

Категория: 

  • Благоустро­йство территории­

Адрес: 

село кара-хаак

Статус: 

Мотивированный отказ

Район: 

Кызылский район

Комментарии

Администрация муниципального района «Кызылский кожуун» по данному вопросу сообщает следующее. В связи с тем, что между продавцами и покупателями не согласованы и не подписаны какие-либо договорные отношения в письменном виде, не предоставляется возможным положительно разрешить данный вопрос. Обращаем внимание на обязательность оформления расписок, договоров купли-продажи при передаче товаров для дальнейше реализации и оказания услуг.