продают спирт в Чеди-Холе

Спирт садып турар улуска хамаарыштыр. Бистин Чеди-Холде ындыг улус база ковей. Чылдан чылче чаш ажы-толдун аас-кежиин чип чоруур амытаннар: Хову-Аксында - Тежит Ксения Эдуардовна биле Козлова Настя Мира кудумчузунда, Евсеева дээр кадай Интернациональная кудумчузунда, Седиваалар "Взгляни" садыында технарь садып турар, Долаана Май-ооловна база куду кудумчуда.
Показать полностью… Сайлыг суурда - Базыр Женя, садыын долгандыр видеокамералар салып алган, даштын келген улустун арнын коруп алгаш садар, Чал-Кежигде Макаровна дээр кадай (чангыс ол кадай садып турар ол суурда). Бо улусту кээргенчиг ажы-толдернин арагаже шымны берген угаан-медерелин оскунган ада-иези азырап турар. Бистер бичии турувуста Мирага Городилов дээр ашактын кадайы норка шуба кедип алган кылаштап турар чокпе. "Ха-ха-ха, мне-то что, раз дураки сами ходят" деп каттырып турар, тоовас. Ам ол ашактын керни Тежит Ксюша садып турар. Бодунун ажы-толу чаагай чем чип олурар, чанында подъездте хой ажы-толдуг ашак менээредир ижип алгаш кадйын эттээр, ажы-толун ыгладыр. Ол Ксюшанын ачазы Тежит Эдик бугу чуртталгазында арага садып кээн. Ол араганы саткаш уругларын эртем-билиг чедирип алган. Ам боду караа согур, 1 группанын инвалиди апарган. Уруу кортпас, адазынын оруун изеп чоруп каан. Мындыг чувеле-дир кужур чонум. Улус хораннап чоруур улус каш-ла борбак санныг, ол улустун когарап, хилинчектенип чоруур кижилер дендии ковей.
      

Адрес: 

Респ Тыва, Чеди-Хольский район

Статус: 

Заявка решена

Широта/Долгота 51.132096, 93.714694

Район: 

Чеди-Хольский

Комментарии

Указанные в обращении лица ранее привлекались к административной ответственности по ст. 14.2 КоАП РФ. В настоящее время данные граждане постоянно проверяются в ходе проведения рейдовых мероприятий, также проводятся профилактические беседы об ответственности за незаконную реализацию спиртосодержащей продукции.

Обращение передано на рассмотрение правоохранительным органам.