Кара-Хаак суур чалгып тур

Широта/Долгота 51.887258, 94.458005

Тыванын бир сууржугажы Кара-Хаак арагадан далай ышкаш чалгып эгелээн. Каш хонук бурунгаар Салчак Настя биле Полина угбашкылар катай арагалааш алгышкан. Туннелинде Настя бодунун иштинче боду бижекти киир шанчып алган. Ынчан оон бажынын ишти хан долуп каан. Чуге дээрге Настя холдарын база кестинип каапкаш турган. Чаш ажы-толдуг кижи ынчаарга черле болур бе?. Настянын кожалары суур эмчизинче долгаарга Чоодуевна абонент, ажылдавайн турар деп суур чону чугаалажып турар. Арай деп скорая биле кииргеш реанимацияга каш хонук иштинде чугээртээн. Чангыс эмчивис бо ай эгезинде кежээкии вызовче келбейн баарга аныяк оол, Настянын угбазы Полинанын оонун ишти амы-тынындан чарылган. Улустун чугаазы биле алырга, эмчини ол дээш унудурген деп турар. Алевтина Чоодуевна эмчини ундурер уези шагда-ла келген деп болур кижи. Улус колдуунда скорая дузазы биле эмчилеп турар. Боду улуска халас эмнерни садарын черле чидирбес. Ону вайберге Сыгыр-оол Орлаана дорт чажыт чокка бижип каарга эмчи маргыжып шаг болду. Эмнер хамаанчок чаш кижиге уколду безин ортектиг кылып алган турар. Вызовтарны безин чамдыкта шантаж биле толеди бээрин суур чону чугаалажып турлар. Ол-ла ойде база ол хире назылыг аныяк ада кижи ур технарь ишкенинден шупту мага бодундан хан тогулген соонда олген турган чуве. Эмчивистин орнунда ажылдадып каан Долаана Сергеевна Чербинин эмчизинде база ажылдап турар болгаш ол кежээ долгаарга Черби эмчизинде хондур ажылдап турар болган. Настянын биле болган херектин соондан улай дунезинде Полинанын бажынын чоогунда Чойгананын оонун иштинин ооргазынче бижек биле таныыры кижи биле катай арагалааш шашкан. Ол таланын аныяктары шупту арагалааш-ла ынчаар шашкылажып бижектежип-ле турар. Технарь араганы садып турар кижилер хондур арагазын заказ аайы биле чуге-даа орнап аап турар. Улус херимге азып каан палазын, шубазын, ковёрун чидерге арага садар адрестерден тып ап турар. Суглаар бидоннар, суглаар тачкалар арага садар улустун херимнеринин иштинде чыглы берген чыдар. Бажынны шоочалап кааш хоорай киргеш кээрге шооочаны тура кагааш бажын иштин кок хундус-ле чунчурлеп ол бо октап каапкан болурун суур чону биле берген. Чондан обращение киирерге кожуун меге дээш хулээп албайн турары база бар. Ынчаарга боттарынар реанимацияда Настядан, угбазы Полинадан болгаш оон-даа мында ады кирген улустан айтыртынып тургаш шынын билип ап болур.

Адрес: 

Кара-Хаак

Статус: 

В обработке

Район: 

Кызылский район